แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับหลังเรียน

โปรดฟังคำถามและกดปุ่ม a b c หรือ d ตามคำตอบที่ถูกต้อง หากท่านต้องการฟังคำถามและตัวเลือกของข้อนั้นๆซ้ำอีกครั้ง โปรดกดปุ่ม r


ข้อที่ {{cQuizNo}} : {{cQuestion}}