ที่มาของโปรแกรม

โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา เป็นโปรแกรมบทเรียนสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้วิชาภาษาไทยได้ด้วยตัวเอง (Learn It by Yourself) โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์ (Text To Speech) เพื่ออ่านคำแนะนำ บทเรียน แบบฝึกหัด และทำการป้อนคำสั่งโดยกดตัวอักษรบนคีย์บอร์ดไปตามขั้นตอนที่โปรแกรมแนะนำ ทำให้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้โปรแกรมอ่านจอภาพ (Screen Reader Software) เพราะตัวโปรแกรมสามารถอ่านออกเสียงเองได้ อีกทั้งตัวโปรแกรมยังถูกออกแบบมาในรูปของเว็บไซต์ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งโปรแกรม


ผู้พัฒนาระบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ์ ใจเยือกเย็น

นายยุรนันท์ ใจเยือกเย็น