{{Intro}}

{{Subintro1}}


       อักษร ๓ หมู่

        ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย ตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่ง ๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกัน

       - อักษรกลาง มี ๙ ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

        มีหลักการท่องจำว่า ไก่จิกเด็กตาย (เฎ็กฏาย) บนปากโอ่ง

       ตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรกลาง เช่น คำว่า อ้วน อ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง

        คำว่า ไก่โต้ง ก คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง

        ต คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง

        คำว่า ใบปอ บ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง

        ป คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรกลาง

       - อักษรสูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ

        มีหลักการท่องจำว่า ผีฝากถุง (ฐ) ข้าว (ฃ) สาร (ศ ษ) ให้ฉัน

       ตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรสูง เช่น คำว่า แสง ส คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูง

        คำว่า ห้องโถง ห คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูง

        ถ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูง

        คำว่า ใฝ่ฝัน ฝ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูง

        ฝ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูง

       - อักษรต่ำ มี ๒๔ ตัว แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด

        อักษรต่ำเดี่ยว คือ อักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมี ๑๐ ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ

       มีหลักการท่องจำว่า งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก

       ตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว เช่น คำว่า แม่น้ำ ม คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว

        น คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว

        คำว่า ร้อยมาลัย ร คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว

        ม คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว

        ล คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำเดี่ยว

        อักษรต่ำคู่ คือ อักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมี ๑๔ ตัว ได้แก่ พ ภ ค ฅ ฆ ฟ ท ธ ฑ ฒ ซ ช ฌ ฮ

        มีหลักการท่องจำว่า พ่อ (เภา) ค้า (ฅน ฆ้อง) ฟัน ทอง (ธง โฑ เฒ่า) ซื้อ ช้าง (เฌอ) ฮ่อ

       ตัวอย่างคำที่อยู่ในอักษรต่ำคู่ เช่น คำว่า ทองคำ ท คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำคู่

        ค คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำคู่

        คำว่า พิภพ พ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำคู่

        ภ คือ พยัญชนะต้นที่อยู่ในอักษรต่ำคู่

       เทคนิคเพิ่มเติม

       อักษรต่ำคู่ คือ อักษรต่ำ ที่มีเสียงคล้ายกับอักษรสูง ได้แก่

       ข ฃ คู่กับ ค ฅ ฆ

       ฉ คู่กับ ช ฌ

       ผ คู่กับ พ ภ

       ฝ คู่กับ ฟ

       ถ ฐ คู่กับ ท ธ ฑ ฒ

       ส ศ ษ คู่กับ ซ

       ห คู่กับ ฮ

       อักษรต่ำเดี่ยว คือ อักษรต่ำ ที่ไม่มีเสียงคล้ายกับอักษรสูง