บทเรียนบทที่ 3 : เรื่องอ่านป้ายได้สาระ

หัวข้อเนื้อหาบทเรียน ชื่อเรื่องเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กดปุ่มเข้าเนื้อหา กดปุ่มเข้าแบบฝึกหัด
1 เรื่อง อ่านป้ายได้สาระ กด a เพื่อเข้าบทเรียน กด m เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
2 หลักภาษา เรื่อง ประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยค กด b เพื่อเข้าบทเรียน กด n เพื่อเข้าแบบฝึกหัด
3 หลักภาษา เรื่อง ภาษาพูดและภาษาเขียน กด c เพื่อเข้าบทเรียน กด o เพื่อเข้าแบบฝึกหัด